A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETÉNEK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. Az Egyesület célja
 2. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (rövidítése: magyarul MÚRE, románul UJMR) célja, az alapszabályzatban foglaltak értelmében, az újságírók jogainak és szabadságjogainak, méltóságának, illetve a sajtószabadság védelme, a nemzetközi dokumentumoknak és a hatályos román törvényeknek megfelelően, valamint a szakmában dolgozók képzése és továbbképzése.
 3. A MÚRE a hatályos törvények, a 2000/26. KR (módosításokkal), valamint az alapító tagok által elfogadott alapító okirat és Alapszabályzat alapján alakul meg és működik. Az egyesület szükségletei szerint és a közgyűlés szavazata alapján, jogában áll irodákat, fiókegyesületeket létrehozni belföldön és külföldön. Ugyanakkor, a törvényes keretek között, kiegészítőként létrehozhat gazdasági egységeket, ill. kereskedelmi társaságokat, amelyek tevékenysége egyenes kapcsolatban áll az egyesület céljaival.
 4. Az egyesület és tagjai a hatályos törvények betartásával támogatják a romániai magyar nyelvű újságírói tevékenység társadalmi elismerését.
 5. Az egyesület csatlakozhat bármely hazai vagy külföldi szakmai szervezethez, a román törvények tiszteletben tartásával.
 6. Az egyesületet Románia kormánya elismerheti közhasznú társaságként, amely tiszteletben tartja a 2000/26. KH 38-45 cikkelyeit.
 7. Az Egyesület tevékenységének tárgya
 8. Az Egyesület célja szakterületén az információszolgáltatás, adatbázis létrehozása, szakkönyvtár létrehozása és bővítése, információcsere, tapasztalatcsere, kerekasztalok, szakmai tanácskozások, versenyek stb. szervezése, a szakoktatás és felnőttoktatás kezdeményezése és támogatása specifikus eszközökkel, önállóan vagy más szervezetekkel együttműködve.
 9. Az Egyesület kapcsolatot tart fenn az államigazgatás, valamint a megyei és helyi közigazgatás hatóságaival, civil szervezetekkel vagy más hazai és külföldi jogi és természetes személyekkel.
 10. Az államigazgatás és a helyi közigazgatás hatóságaival, a hazai és nemzetközi civil szervezetekkel való kapcsolatban, az egyesület képviseli az újságírásnak mint szakmának, illetve hangsúlyosan tagjainak érdekeit, a törvényes előírásoknak megfelelően.

III. Az egyesület anyagi forrásai

 1. Az egyesület éves költségvetés alapján működik. A költségvetést az Elnök készíti el és a Közgyűlés fogadja el. Az egyesület minden naptári év végén mérleget készít.
 2. Az egyesület, bár nem jövedelmező tevékenységet folytat, az Alapító okirat értelmében rendelkezhet saját vagyonnal. Ennek forrása:
 3. tagdíjak,
 4. kamatokból és részesedésből származó bevételek,
 5. kereskedelmi társaságból származó részesedés,
 6. direkt gazdasági tevékenységből származó bevételek,
 7. a helyi és/vagy a központi költségvetésből származó bevételek, a 2005/246. törvény által elfogadott 2000/26. KR. 46. cikk, f, bek, 7. fejezet értelmében,
 8. szponzorálásból származó bevételek,
 9. adományok (lej, valuta, ingatlan vagy ingó javak hazai és külföldi jogi vagy természetes személyektől),
 10. szimpóziumokból, kiállításokból, könyvkiadásból vagy egyéb, az egyesület által szervezett tevékenységből származó bevétel,
 11. más, a törvényes előírásoknak megfelelő bevételek.
 12. Az egyesület felel a vagyonáért. A pénzforrásokat kizárólag az egyesület céljaira és érdekében lehet felhasználni.
 13. Az egyesület vagyonát az elnök és az ügyvezető, illetve megbízott vagy alkalmazott személy kezeli. A hűtlen kezelést a törvényes előírásoknak megfelelően büntetik.
 14. Az egyesület részt vehet különböző országos, nemzeti és nemzetközi programokban, és a céljának megfelelő, hasonló, hazai vagy külföldi, kormányzati vagy nemkormányzati szervek által finanszírozott projektekben.
 15. A tagság
 16. Az Egyesület tagja lehet bármely nagykorú, újságírói tevékenységet folytató személy, aki írásban bejelenti az igényét erre, és nyilatkozik arról, hogy egyetért az egyesület céljaival, elfogadja és magára nézve érvényesnek tekinti az egyesület Alapszabályzatát, Működési szabályzatát és Etikai Kódexét.
 17. A tagfelvételről az Igazgatótanács dönt. A tagság az Igazgatótanács pozitív döntése után, az első negyedévi tagdíj befizetésétől érvényes.
 18. A tagság megtartásának feltétele a tagdíj befizetése.
 19. A havi tagsági díj az országos minimálbér egy százaléka. Ez befizethető személyesen a MÚRE-székházban, a területi megbízottaknál, illetve átutalással az Egyesület bankszámlájára. Ez utóbbi esetben a kezelési költség a tagot terheli.
 20. A nyugdíjas tagok 70 éves korig a tagdíj felét fizetik. 70 év felett a tagság díjmentes.
 21. A tagság típusai:
  1. Egyszerű tagságért folyamodhat bármely, nagykorú, újságírással foglalkozó, médiában dolgozó személy, a Média Önszabályzó Testület 2013/1. sz. Határozatában megfogalmazottak szerint: „Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.”
  2. Gyakornoki tagságért folyamodhat újságírás, kommunikáció vagy média szakos képzés hallgatója; a gyakornoki tagság két évre szól. A gyakornok tag választhat, de nem választható.
  3. Pártoló tag lehet bármely nagykorú személy, foglalkozásától és állampolgárságától függetlenül, ha ezirányú igényét jelzi, és nyilatkozik arról, hogy egyetért az egyesület céljaival. A pártoló tag nem választ és nem választható.
  4. Örökös tagságot kapnak a MÚRE volt elnökei és ügyvezető elnökei, legalább egy teljes letöltött mandátum után, valamint kivételes esetben olyan MÚRE-tagok, akik tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak az egyesület céljainak megvlósításához.
  5. Tiszteletbeli tagság odaítéléséről az IT dönt, kiemelkedő újságíró tevékenységet folytató kollégák esetében.

 

 1. A tagság megszűnik:
  1. a tag elhalálozásával;
  2. a tag kizárásával;
  3. a tag kérésére, ha ezirányú szándékát jelzi az Igazgatótanácsnak. Az Igazgatótanács a kilépést tudomásul veszi.

 

 1. Kizárható az a tag, aki:
  1. az egyesület Alapszabályával ellenkező tevékenységet folytat;
  2. sorozatosan megszegi az egyesület Etikai kódexében foglaltakat;
  3. kijelentéseivel, megnyilvánulásaival bármilyen módon sérti az egyesület jó hírnevét.

 

 1. A tagság felfüggeszthető a tag kérésére a gyermeknevelési szabadságának idejére, valamint a tag újságírói munkájának megszűnése esetén.
 2. Az Igazgatótanács dönthet bármely egyesületi tagság felfüggesztéséről, a tagdíj-befizetés legalább kétévi elmaradásáért. A döntésről a tag értesítést kap.
 3. A felfüggesztett tag kérheti újrafelvételét, ha törlesztette elmaradását.
 4. A tagság jogai:
  1. részt vehet a szervezet gyűlésein és bármely tevékenységén;
  2. szabadon szavazhat, választhat és megválasztható;
  3. az egyesület tevékenységével és az Igazgatótanács tagjaival kapcsolatban szabadon kifejtheti a véleményét, javaslatokat tehet;
  4. jelezhet és javaslatokat tehet az ellenőrző testület felé,
  5. adományokkal, szponzorálással, pénzbeli vagy másfajta anyagi hozzájárulással növelheti az egyesület vagyonát.
 5. A tagság kötelezettségei:
  1. rendszeresen fizeti a tagsági díjat;
  2. tiszteletben tartja az Alapító okirat, a Statútum, a Közgyűlés által elfogadott Működési Szabályzat, az Etikai Kódex és a hatályos törvények előírásait;
  3. együttműködik az Igazgatótanáccsal az egyesület céljainak megvalósításáért;
  4. specifikus eszközökkel megvalósítja az egyesület tevékenységét;
  5. lojális az egyesülethez;
  6. támogatja, kölcsönösségi alapon, az egyesület más tagjait.
 6. Jelen Működési szabályzat előírásait megsértő tag figyelmeztetéssel, a tagság 3-6 hónapig terjedő felfüggesztésével sújtható.
 7. A figyelmeztetés az elnök joga, a felfüggesztés az Igazgatótanácsé, a kizárásról a közgyűlés dönt.
 8. A büntetések elleni óvást az Igazgatótanács bírálja el, az Igazgatótanács döntése elleni fellebbezés elbírálása a közgyűlés hatásköre.
 9. A felfüggesztett vagy kizárt tag köteles a tagság idejére rendezni tagdíj-kötelezettségét. Joga van megtartani a segélyként kapott javakat, ha napirenden van a kötelezettségeivel.
 10. A Statútum vagy a Működési szabályzat megsértése esetén a tagok az Igazgatótanács előtt felelnek. Testületi határozattal az okozott anyagi kár megtérítésére is kötelezhetők.

 

 1. A vezető szervek
 2. A KÖZGYŰLÉS az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Rendes ülést évente tart, az elnök hívja össze.
 3. Tisztújító közgyűlést háromévente tart az Egyesület.
 4. Rendkívüli közgyűlést annyiszor tart az Egyesület, ahányszor a tagság 1/3-a igényli; összehívása: az igény iktatásától számított 30 napon belül.
 5. A közgyűlés helyszínét és időpontját, valamint a tervezett napirendet legkésőbb 10 nappal korábban kell közzétenni.
 6. A rendkívüli közgyűlést a meghirdetett időpont előtt legalább 3 nappal be kell jelenteni.
 7. Ha az elnök visszautasítja a közgyűlés összehívását, vagy az elnök akadályoztatása esetén, az Igazgatótanács legidősebb tagja, a cenzor vagy az érdekelt tagok kérhetik a területileg illetékes bíróságot, hogy delegáljon valakit a közgyűlés összehívására és levezetésére.
 8. A közgyűlés határozatait külön regiszterben rögzítik.
 9. A közgyűlés hatásköre:
  1. megállapítja az egyesület céljait és stratégiáját,
  2. elfogadja vagy elutasítja a költségvetést,
  3. határoz a szavazás módjáról,
  4. megválasztja és visszahívja az Igazgatótanács tagjait,
  5. megválasztja és visszahívja a Becsületbíróság tagjait,
  6. megerősíti tisztségében a Becsületbíróság elnökét;
  7. megválasztja/visszahívja a cenzort,
  8. határoz filiálék, irodák, képviseletek, munkapontok létrehozásáról,
  9. dönt a székhely megváltoztatásáról,
  10. határoz az Alapszabály és a Működési szabályzat módosításáról,
  11. határoz szakbizottságok létrehozásáról,
  12. a jelen lévők 2/3-ának támogatásával, határoz az egyesület feloszlatásáról,
  13. dönt a feloszlatás után maradt javakról,
  14. elfogadja az Etikai Kódexet és annak módosításait,
  15. dönt a tagok kizárásáról,
  16. dönt az Igazgatótanács határozatai ellen benyújtott panaszokról,
  17. elfogadja az Igazgatótanács működési szabályzatát,
  18. ellenőrzést gyakorol az Igazgatótanács és a cenzor tevékenysége fölött; elfogadja/elutasítja az elnök és a cenzor jelentését,
  19. határoz saját kereskedelmi társaságok létrehozásáról,
  20. két közgyűlés között az IT-nek kompetenciákat delegál,
  21. határoz az IT javaslatairól.
 10. A tagok a közgyűlésen egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.
 11. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz egy jelen van.
 12. Ha az első összehívásra a közgyűlés nem határozatképes, 7 napon belül újabb közgyűlést lehet összehívni, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes.
 13. A közgyűlés határozatai azokra a tagokra is kötelező érvényűek, akik nem vettek részt azon.
 14. AZ IGAZGATÓTANÁCS (IT) az egyesület vezető szerve két közgyűlés között. Legalább negyedévenként ülésezik, ehhez igénybe vehet bármilyen kommunikációs csatornát.
 15. Az IT kidolgozza saját működési szabályzatát, koordinálja a tagok tevékenységét, jelentéseket készít, beszámolókat és javaslatokat terjeszt elő, megállapítja az egyesület tevékenységének irányvonalait.
 16. Az IT a közgyűlésnek alárendelt.
 17. Az IT a közgyűlés által választott tagokból áll: elnök, írott sajtó alelnök, audiovizuális alelnök, tagságért felelős, valamint külkapcsolatokért felelős tag.
 18. A szakbizottságok elnökei az IT tagjai.
 19. A Becsületbíróság elnöke, szavazati jog nélkül, részt vehet az IT ülésein.
 20. Az IT tagjai a 2000/26. KH. 22. cikkelye alapján működnek.
 21. Az IT tagjai nem tölthetnek be vezetői szerepet az egyesületet támogató intézményekben.
 22. Nem lehet az IT tagja, aki a következő összeférhetetlenségi helyzetekben található: politikai szerepet vállal (mandátumot nyert politikai szervezetben, fizetett vagy fizetetlen politikai tisztséget tölt be a közigazgatásban, a pártoknál és más politikai szervezetekben), valamely párt helyi vagy országos kampánystábjában tevékenykedik. Az összeférhetetlenségről az IT-tagjelöltnek a jelöléskor, szóban kell nyilatkoznia.
 23. A tisztségben levő személy összeférhetetlenségét a MÚRE Igazgatótanácsa állapítja meg testületi döntésen, határozata kötelező érvényű.
 24. Az IT tagjai:
  1. munkájában segítik az elnököt;
  2. hozzájárulnak az egyesület programjának összeállításához;
  3. részt vesznek az Egyesület közgyűlésén, beszámolnak a közgyűlésnek az éves tevékenységükről;
  4. részt vesznek az IT munkájában, véleményt mondanak (szavaznak) az IT elé terjesztett javaslatokról;
  5. javaslatokat tesznek az egyesület következő évi tevékenységére, megjelölve a megvalósítás esetleges anyagi fedezetét;
  6. szakterületükre vonatkozóan, éves tevékenységi tervet dolgoznak ki;
  7. lehetőségeik szerint, hozzájárulnak az egyesület vagyonának gyarapításához.

 

 1. Az IT-t az elnök hívja össze.
 2. Az IT a döntéseket többségi szavazattal hozza.
 3. Az IT határozatai kötelezőek, és összhangban vannak a hatályos törvényekkel.
 4. Az IT határozatait külön regiszterben kell vezetni.
 5. Az IT határozatai a 2000/26. KR. 23. cikk, 2. és 3. bekezdésében foglaltak szerint támadhatók meg.
 6. Az IT tevékenységét a cenzor ellenőrzi.
 7. Az IT hatásköre:
  1. az egyesület nevében jogi hatáskörrel rendelkezik
  2. biztosítja a közgyűlési határozatok életbe léptetését.
  3. bemutatja a közgyűlésnek az előző időszak tevékenységét, a könyvelési mérleget, a költségvetést és a programot;
  4. elfogadja az egyesület személyzetpolitikáját;
  5. elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Alapszabályzatot és a Működési szabályzatot, valamint ezek módosításának tervezetét;
  6. kezeli az egyesület vagyonát,
  7. dönt új tagok felvételéről;
  8. megoldja a tagok panaszait;
  9. törvényszegés esetén felelősségre vonja a szakszemélyzetet;
  10. ismerteti a tagokkal az új vonatkozó törvényeket;
  11. teljesít minden más, a Statútumba foglalt kötelezettséget.
 8. Az IT-tagságot a közgyűlés többször is meghosszabbíthatja.
 9. Az IT-tagság megszűnik lemondás, a mandátum megszűnése, elhalálozás vagy visszahívás esetén.
 10. Visszahívhatja a közgyűlés az IT azon tagját, aki:
  1. nem teljesítette a Működési szabályzatban foglalt feladatait;
  2. saját döntéseként, nem vett részt az IT két egymást követő ülésén vagy a Közgyűlésen;
  3. nem teljesítette a Közgyűlés vagy az IT előtt vállalt feladatait;
  4. bizonyíthatóan nem vett részt az IT munkájában.
 11. A megüresedett IT-tag helyére új tagot kell választani a Közgyűlés soron következő ülésén.
 12. Az egyesület keretében a tagság létrehozhat szakbizottságokat, a tagságot általánosan érintő problémák megvitatására, megoldására. A szakbizottságok az IT munkáját segítik. A szakbizottság elnöke tagja az IT-nek.
 13. Az egyesület tagjai szakosztályokat hozhatnak létre, szakterületenként (kulturális, politikai, gazdasági, zenei, sport stb. szakosztály). A szakosztályok az IT-vel konzultálva, annak jóváhagyásával tevékenykednek.
 14. A szakbizottságok és szakosztályok által kidolgozott tevékenységi tervek és ezek anyagi fedezete az IT jóváhagyása után az egyesület tevékenységi tervének és költségvetésének részévé válnak.
 15. A szakbizottságok és szakosztályok saját belső szabályzatot dolgozhatnak ki az egyesület alapszabályával összhangban.
 16. Az újságírói közösségek területi fiókszervezetet hozhatnak létre a 2000/26. KH 13. cikkelye alapján. Az egyesület fiókszervezetének képviselője tanácskozási joggal részt vesz az IT munkájában.
 17. AZ ELNÖK irányítja az egyesület és az IT folyó tevékenységét.
 18. Az egyesület elnöke legtöbb két mandátumra választható meg.
 19. Az elnök hatásköre:
  1. képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi fórumokon, szervezetekben;
  2. az egyesület számára előnyös, céljainak megvalósítását szolgáló megállapodásokat, szerződéseket ír alá egyesületekkel, intézményekkel;
  3. javaslatot tesz a tagfelvételre, a szankciókra, a testületi szervek létrehozására és működésére, az anyagi javak kezelésére,
  4. megvalósítja az egyesület személyzetpolitikáját, gyakorolja a munkáltató szerepét az alkalmazottakkal szemben, alkalmaz és béralkut folytat;
  5. gazdasági-gazdálkodási hatáskörrel rendelkezik, pénzügyi és bankügyleteket bonyolít le;
  6. előkészíti a közgyűlést,
  7. vezeti a közgyűlést és az Igazgatótanácsot,
  8. felügyeli a Közgyűlés és az IT határozatainak a végrehajtását;
  9. akadályoztatása esetén, a sürgős problémák megoldására, meghatározott időre, részben vagy egészében delegálhatja kompetenciáit;
  10. megold minden, más szerv hatáskörébe nem tartozó vitás kérdést a tagok vagy az IT tagjai között.
 20. Az ÜGYVEZETŐ igazgatót az elnök nevezi ki meghatározott időre, a pénzügyi-gazdasági ügyek adminisztrálására.
 21. A területi megbízottak az Egyesület képviselői egy vagy több megyében.
 22. A területi megbízottat az illető megyében/megyékben dolgozó újságírók választják meg saját maguk közül. A területi megbízottak segítik az IT munkáját.
 23. A területi megbízott:
  1. együttműködik az elnökkel, az IT-vel és a szakbizottságokkal az Egyesület céljainak megvalósításában;
  2. segíti a területén szervezett események, projektek megvalósítását;
  3. lehetőségei szerint, hozzájárul az egyesület anyagi forrásaihoz (pl. adományokat, támogatásokat szerez);
  4. tárgyal a területén illetékes támogatókkal a tagságnak nyújtható kedvezményekről;
  5. javaslatot tesz az IT-nek a más területre is kiterjeszthető kedvezményekről;
 24. A Becsületbíróság az Egyesület Közgyűlése által megválasztott etikai testülete, amely az egyesület által elfogadott Etikai Kódex alapján, a Közös Etikai Alapelvek, valamint a Média Önszabályozó Testület (MÖT) határozatainak szellemében, valamint saját Szervezési és működési szabályzata alapján jár el.
 25. A Becsületbíróság 11 tagú. Tagjait a közgyűlés választja meg.
 26. A tagok 2/3-os többséggel választanak elnököt, alelnököket.
 27. Nem lehet a Becsületbíróság tagja, akit a jelölését megelőző 5 évben a MÚRE Becsületbírósága végleges határozatban etikai vétség miatt elmarasztalt.
 28. Összeférhetetlenség miatt, nem lehet a Becsületbíróság tagja, aki politikai szerepet vállal (mandátumot nyert politikai szervezetben, fizetett vagy fizetetlen politikai tisztséget tölt be a közigazgatásban, a pártoknál és más politikai szervezetekben), a pártok helyi vagy országos kampánystábjában tevékenykedik. Az összeférhetetlenségről a BB-tagjelölteknek a jelöléskor, szóban kell nyilatkoznia.
 29. A tisztségben levő BB-tag összeférhetetlenségét, a BB elnökének közreműködésével, a MÚRE Igazgatótanácsa állapítja meg, határozata kötelező érvényű.
 30. Az összeférhetetlenségen talált BB-tag helyére új tagot kell választani a következő közgyűlésen.
 31. Az egyesület ellenőrző szerve a Cenzor.
 32. A cenzor megvalósítja az egyesület tevékenységének felügyeletét és a belső pénzügyi ellenőrzést.
 33. A cenzor hatásköre:
  1. ellenőrzi az egyesület vagyonának kezelését;
  2. jelentést készít a közgyűlésnek;
  3. szavazati jog nélkül, részt vehet az IT ülésein;
  4. ellát minden más, a Statútumban előírt feladatot.

 

 1. Feloszlás, átszervezés, fúzió
 1. Az Egyesület feloszlása a 2000/26. KH. 54-57 cikkelye értelmében történhet; a fennmaradt javak nem mehetnek át természetes személyek tulajdonába.
 2. Ha a MÚRE tevékenysége bármilyen okból ellehetetlenedik, minden anyagi és pénzügyi java ugyanolyan cél szolgálatába utalható át: a Közgyűlés által meghatározott egyesületnek, alapítványnak stb.
 3. A vagyon felosztását a 2000/26. KH. 61-72. cikkelynek megfelelő, a törvényes előírások szerint kinevezett szakember végzi; kinevezésével megszűnik az IT tevékenysége.
 4. A MÚRE fuzionálhat hasonló profilú román jogi személyiségű egyesülettel.
 5. Másik, hasonló feladatot ellátó egyesülettel való egyesülésről kizárólag a Közgyűlés dönthet, a törvényes előírásoknak megfelelően.