MAGYAR ÚJSÁGIRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE – MÚRE

 

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete – MÚRE magára és tagjaira vonatkozóan érvényesnek tekinti a Média Önszabályzó Testület meghatározását, amely szerint: „Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.” E meghatározás értelmében újságírónak minősülnek a sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok, akiknek munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő, elhangzó, sugárzott minden tájékoztató tartalom.

 

I. FEJEZET Alapító tagok

AMBRUS ATTILA, román állampolgár,

KARÁCSONYI ZSIGMOND, román állampolgár,

MÓZES EDITH, román állampolgár,

VAJDA GYÖRGY, román állampolgár,

 

II. FEJEZET Az egyesület neve, jogi formája, székhelye és időtartama

1§ Az egyesületek és alapítványok alapításáról szóló 26/2000 Kormányhatározat, illetve annak az utólagos módosítások figyelembevételével

elhatározták az UNIUNEA JURNALIȘTILOR MAGHIAR DIN ROMÂNIA – UJMR: MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE – MÚRE megalapítását.

2§ Az egyesület neve: UNIUNEA JURNALIȘTILOR MAGHIAR DIN ROMÂNIA – UJMR: MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE – MÚRE

3§ Az Egyesület székhelye: Marosvásárhely, Tusnád utca. 5 szám, Maros megye, Románia

4§ Az Egyesület működésének időtartama határozatlan időre szól.

 

III. FEJEZET Az Egyesület vagyona

5§ Az egyesület alapításának időpontjában a kezdeti alapító vagyon, 5 000 000 ROL (500 RON) volt, amely teljes egészében a társult tagok pénzbeli hozzájárulásából jött létre.

6.§ Az egyesület vagyona a minden pénzügyi év végén, a pénzügyi mérlegben nyilvántartott javakból és pénzeszközökből áll, az egyesület finanszírozási forrásai:

– tagdíjak, a bruttó minimálbér 3%-ig

– a rendelkezésre álló összegek érvényes jogszabályi feltételekkel történő elhelyezéséből származó kamat és osztalék

– alapított gazdasági társaságok osztaléka

– közvetlen gazdasági tevékenységből származó bevétel

– román vagy külföldi magán, illetve jogi személy támogatása,

– adomány (lejben vagy devizában, valamint egyéb ingó vagy ingatlan javakban, román vagy külföldi természetes vagy jogi személyektől)

– az Egyesület szervezte találkozók, szimpóziumok, kiállítások, kollokviumok, könyvkiadás és más hasonló tevékenységekből származó bevételek

– nemzeti és nemzetközi programokban és pályázatokon való részvételből származó források

– különféle egyéb források a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

7.§ Az egyesület anyagi forráshoz juthat az állami vagy a helyi költségvetésből, valamint állami pénzeszközökből, a 26/2000-es Kormányrendelet 46. cikkelyének 1-es bekezdése f pontja alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

8.§ Az egyesület gazdálkodása éves költségvetés alapján történik, amely nem zárja ki a többéves időtartamú projektek tervezését.

 

IV. FEJEZET. Az Egyesület célja és tevékenysége

9.§ Az Egyesület célja az újságírók jogainak, szabadságának és szakmai méltóságának, valamint a sajtószabadságnak a védelme a nemzetközi dokumentumokkal és a román jogszabályokkal összhangban.

10§. Az Egyesület közgyűlése dönthet – az igények függvényében – belföldön vagy külföldön jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező képviseletek, fióktelepek, leányvállalatok létrehozásáról.

11.§ Az Egyesület járulékos módon olyan gazdasági egységeket, illetve kereskedelmi társaságokat hozhat létre, amelyek tevékenységi célja az egyesület céljával közvetlenül összefügg, és e célok elérését elősegíti, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

12.§ Az Egyesület a román törvényi rendelkezések betartásával bármely romániai vagy külföldi szakmai szervezethez csatlakozhat, ha ezzel hozzájárul azon célok eléréséhez, amelyekért megalakult.

13.§ Az Egyesület biztosítja a szükséges kereteket más romániai vagy határon túli kisebbségekhez tartozó újságíróknak az Egyesületben való tevékenységhez.

14.§ Az Egyesületet Románia kormánya közhasznúnak ismerheti el, a 26/2000-es kormányrendelet 38-45 cikkelyeiben előírtaknak megfelelően, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

15.§ Az Egyesület tevékenységei között fontos helyet foglal el:

– adatbázis kialakítása, információs szolgáltatások, audió-videó eszközökkel

– korszerű technikai lehetőségeken alapuló szakkönyvtár létesítése

– a nemzetiségi, nyelvi, kulturális és vallási sokszínűség népszerűsítése az országban, a többség és a kisebbségek közötti megértés elősegítése

– a tolerancia előmozdítása az egyesület specifikus eszközeivel

– a célok elérése érdekében az Egyesület önkéntesekkel együttműködhet az 1. sz. 78/2014 – kölcsönösen előnyös együttműködés a helyi és központi államhatalmi szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, más hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi jogi és természetes személyekkel

– tapasztalatcsere, kerekasztal, kiállítás, verseny, konferencia szervezése, találkozók, továbbképzések

– kiadványok (újságok, folyóiratok, könyvek, kutatási beszámolók, évkönyvek stb.) megjelentetése a romániai magyar sajtó fejlődési folyamatairól

– könyvkiadás

– saját rendszerű képzések, illetve más oktatási intézményekkel, képzőközpontokkal együttműködve különböző felkészítők szervezése

– kulturális, illetve egészségügyi, szabadidős szolgáltatások nyújtása – előnyös feltételek mellett – tagjai számára

– egyéb, az Egyesület céljainak megvalósítását szolgáló tevékenység.

16.§ Az egyesület az alábbi gazdasági tevékenységeket folytathatja 26/2000-es Kormányrendelet 48-as cikkelyének megfelelően:

* 5811 Könyvkiadás

* 5812 Útikalauz, kompendium, címtár és hasonló kiadványok megjelentetése

* 5813 Lapkiadás

* 5814 Folyóirat és egyéb periodikák kiadása

* 5819 Egyéb kiadói tevékenység

* 5911 Filmgyártás, video- és televíziós műsor készítése

* 5912 Filmgyártás, video- és televíziós műsor utómunkálatai

* 5920 Hangfelvételek készítése és zenei művek kiadása

* 7021 Közkapcsolatok és kommunikációs tanácsadói tevékenység

* 7220 Kutatás-fejlesztés a társadalom és humántudományok területén

* 7312 Szolgáltatások

* 7320 Piac- és közvélemény-kutatás

* 7420 Fényképészeti tevékenység

* 7430 Írásos és szóbeli (tolmács) fordítói tevékenység;

* 7490 Egyéb (külön nem nyilvántartott) szakmai tudományos és műszaki tevékenység

* 8299 Egyéb (külön nem nyilvántartott) támogatószolgáltatás vállalkozók számára

* 8230 Kiállítások, vásárok, kongresszusok szervezése

* 8559 Egyéb (külön nem nyilvántartott) oktatási formák

* 8560 Támogató szolgáltatás az oktatás számára

 

V. FEJEZET Az Egyesület szervezése, irányítása, ellenőrzése

17.§ Az Egyesület vezető szervei:

– a Közgyűlés

– az Igazgatótanács

– a Cenzori Bizottság

A. Közgyűlés

18.§ Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely dönt az Egyesülettel kapcsolatos bármely kérdésben, s amely az Egyesület valamennyi tagjából áll.

B. Igazgatóság

19.§ Az Egyesület ügyvezető és végrehajtó testülete az Igazgatótanács.

20.§ Az Igazgatótanács összetétele:

SZŰCS LÁSZLÓ román állampolgár, lakhelye Nagyvárad, elnök

SIMONFFY KATALIN román állampolgár, lakhelye Marosvásárhely, alelnök

FORRÓ LÁSZLÓ, román állampolgár, lakhelye: Bukarest, alelnök

GYŐRFFY GÁBOR román állampolgár, lakhelye Kolozsvár, igazgatótanácsi tag

RÁCZ ÉVA-MÁRIA, román állampolgár, lakhelye Kolozsvár, igazgatótanácsi tag

BARTHA CSABA, román állampolgár, lakhelye: Temesvár, igazgatótanácsi tag

SARÁNY ORSOLYA román állampolgár, lakhelye Csíkszereda, igazgatótanácsi tag

 

C. Cenzori Bizottság

21.§ Az Egyesület ellenőrzését a Cenzor biztosítja, a Cenzori Bizottság közreműködésével.

22.§ A Cenzori Bizottság felügyeli és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és elvégzi a belső pénzügyi ellenőrzést.

23.§ A Cenzori Bizottság felügyeli és ellenőrzi az Egyesület vagyonával való gazdálkodást, ellenőrzi a könyvelést, az elsődleges könyvelést, ellenőrzi a pénzügyi mérleget, a nyilvántartásokat, az Igazgatótanács, az elnök, az ügyvezető igazgató és a titkár tevékenységét, valamint az Egyesület különböző szerveinek tevékenysége.

24.§ A Cenzori Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti a Cenzori Jelentést, amely nélkül a közgyűlés nem fogadhatja el az Igazgatótanács, illetve az elnök jelentését.

25.§ A Cenzori Bizottság elnöke (a Cenzor) szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatótanács ülésein.

26.§ A cenzor, a cenzori bizottság tagjai nem lehetnek tagjai az Igazgatótanácsnak, vagy az Igazgatótanács, illetve a különböző egyesületi testületek tagjainak hozzátartozói.

27.§ A cenzori bizottságot vagy tagjait négyéves mandátumának lejárta előtt csak a Közgyűlés hívhatja vissza összeférhetetlenség vagy olyan tény miatt, amely a cenzori státuszhoz méltatlanná teszi.

28.§ A cenzori, illetőleg a cenzori bizottsági tagság jogosan megszűnik, lemondás, haláleset, vagy összeférhetetlen tevékenység miatt, illetve az illető tag jogerős elítélése esetén.

29.§ Az Egyesület cenzori teendőit Horváth Annamária látja el, székhelye: Marosvásárhely.

 

VI. FEJEZET Az irányító és ellenőrző szervek feladatai

A. Közgyűlés

30.§ A Közgyűlésen minden tag részt vehet, aki naprakészen befizette a mindenkori tagdíját.

31.§ A Közgyűlés rendszerint évente ül össze, a naptári év lezárása utáni 90 naptári napon belül.

32.§ A Közgyűlés összehívója az elnök, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács által kijelölt alelnök.

33.§ A tisztújító közgyűlésre 4 (négy) évente egyszer kerül sor, ez választja meg az egyesület elnökét, alelnökeit, az Igazgatótanács, a Becsületbíróság, valamint a Cenzori Bizottság tagjait.

34.§ Rendkívüli közgyűlést annyiszor tartanak, ahányszor az Igazgatótanács tagjainak 2/3-a, a cenzor vagy a tagság 1/3-a igényli, az igény iktatásától számított 30 napon belül.

35.§ Minden közgyűlés időpontját legalább 30 nappal a kijelölt időpont előtt nyilvánosságra kell hozni, az összehívónak tartalmaznia kell a helyszínt, a dátumot és az időpontot, valamint a napirendet.

36.§. A rendkívüli közgyűlést a meghirdetett időpont előtt legalább 3 munkanappal a közgyűlésre érvényes körülmények között kell összehívni.

37.§ Ha az elnök visszautasítja az összehívást, vagy ha akadályoztatva van, a rendkívüli közgyűlés kezdeményezői kérhetik az Igazgatótanács által kijelölt elnökhelyettest vagy a testület legidősebb tagját, az egyesület cenzorát, vagy az illetékes bíróságot, hogy bízza meg az egyesület valamelyik tagját a közgyűlés összehívásával és levezetésével. A közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait külön iktatóban kell vezetni.

38.§ A közgyűlést legalább háromtagú elnökség vezeti, melyet a közgyűlés választ meg a résztvevők sorából.

39.§ A Közgyűlés hatásköre:

– meghatározza az Egyesület stratégiáját és általános céljait

– elfogadja az Egyesület pénzügyi mérlegét, és költségvetését

– megválasztja vagy visszahívja az Egyesület elnökét

– megválasztja vagy visszahívja az Igazgatótanács tagjait

– megválasztja vagy visszahívja az Egyesület cenzorát és a Cenzori Bizottság tagjait

– elfogadja az Egyesület tisztségviselőinek lemondását

– határoz filiálék, fiókok, képviseletek, munkapontok létrehozásáról

– dönt az Alapszabály módosításáról

– határoz testületi szervek, bizottságok és egyebek létrehozásáról

– jóváhagyja a szakosított tagozatok létrehozását

– jóváhagyja az Etikai Kódexet

– megválasztja a Becsületbíróság tagjait

– határoz az Egyesület feloszlásáról és felszámolásáról

– dönt a felszámolás után maradt javakról

– elfogadja az Egyesület Működési Szabályzatát, melyet az IT dolgoz ki

– határoz kereskedelmi társaság létrehozásáról vagy az Egyesület részvételéről hasonló társaságban

– ellenőrzési joga van az Igazgatótanács és a Cenzor tevékenysége fölött

– elfogadja vagy elutasítja az Elnök és a Cenzor jelentését, beszámolóit

– dönt a székhely megváltoztatásáról

– gyakorol minden más jogosítványt, amelyet a törvény vagy az Alapszabály előirányoz

– dönt a tagok felvételéről és kizárásáról; tudomásul veszi a tag kilépését az Egyesületből

– dönt az Igazgatótanács döntései ellen benyújtott panaszokról

– megállapítja a szavazási módot, a döntéshozatalhoz szükséges kvórumot, ha a törvény vagy az Alapszabályzat másképp nem rendelkezik.

40.§ A tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

41.§ A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz egy tag jelen van. Jelen Alapszabályzat értelmében, ha a közgyűlés az első összehívásra nem éri el ezt a számot, akkor az első összehívástól számított 7 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely a résztvevők számától függetlenül érvényes lesz. A második összehíváskor csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok szerepelhetnek, a napirend nem módosítható, nem egészíthető ki.

42.§ A határozatok elfogadásához minden esetben a résztvevők fele plusz egy szavazata szükséges, kivéve azokat a döntéseket, amelyekhez az Alapszabályzat szerint kétharmados többség szükséges.

43.§ A közgyűlés határozatai azokra a tagokra is kötelező érvényűek, akik nem vettek részt a közgyűlésen, vagy a határozat ellen szavaztak

44. Amennyiben az Egyesület megszűntetéséről, feloszlatásáról, felszámolásáról, összeolvadásról vagy megosztásról, illetve szakmai szervezetekhez és föderációkhoz való csatlakozásról kell dönteni, a közgyűlésen részt vevők kétharmadának a szavazata szükséges. Az Egyesület céljának megváltoztatása vagy kiegészítése esetén, vagy az Egyesület tevékenységének szélesítésekor is a közgyűlésen részt vevők kétharmadának a szavazata szükséges.

45.§ A határozatok ellen fellebbezni a határozat elfogadásának időpontjától, vagy a tudomásul vételtől, illetve a Közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül lehet.

 

B. Igazgatótanács

46.§ A Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az Igazgatótanács gondoskodik.

47.§ Az Igazgatótanács belső szabályzat alapján szervezi tevékenységét, munkáját szakbizottságok segítik. Ezek programját a bizottságok tagjainak javaslatára az Igazgatótanács hagyja jóvá, megjelölve az egyesület évi költségvetésében a finanszírozási forrásokat is.

48.§ Az újságírók területi közösségei, a 26/2000 KH 13. cikkelye alapján fiókokat, filiálékat alkothatnak, ezek munkáját az Igazgatótanács hangolja össze.

49.§ Az Igazgatótanács (legalább) egy tagjának 35 évesnél fiatalabbnak kell lennie.

Az Igazgatótanácsnak legtöbb 7 tagja van: elnök, két alelnök, az oktatási szakbizottság elnöke és három területi képviselő: SZÉKELYFÖLD (Maros, Hargita, Kovászna, Brassó megye), PARTIUM-BELSŐ ERDÉLY (Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs), SZÓRVÁNY (Bukarest, valamint Bákó, Temes, Arad, Máramaros, Szeben, Fehér, Hunyad, Beszterce, Krassó-Szörény megye).

50.§ Elfogadja az Egyesület személyzeti szerkezetét és személyzetpolitikáját

– az egyesület nevében és terhére jogi ügyleteket bonyolít le

– jóváhagyja az új tagok felvételét

– kidolgozza a saját, illetve a MÚRE Működési szabályzatát, ez utóbbit elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti

– indokolt esetben módosíthatja az elnök járandóságát, amit a legközelebbi közgyűlésnek meg kell erősítenie

– elbírálja a tagok fellebbezését

– meghatalmaz tagokat vagy kívül álló személyeket, az egyesület nevében történő jogi ügyek intézésére

– felelősségre vonja a személyzetet, amennyiben megszegi az előírásokat

– az IT tagjai nem tölthetnek be vezetői tisztséget egyetlen közintézményben sem, amelyek az egyesületet támogatják

– ellát minden egyéb hatáskört, amelyeket az Alapszabály előirányoz, vagy a Közgyűlés meghatároz.

51.§ Az Igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze, az ülése akkor szabályos, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van.

52.§ Az Igazgatótanács saját határozatait egyszerű szótöbbséggel fogadja el, szavazategyenlőség esetén az elnök vagy helyettese szavazata a döntő.

53.§ Nem lehet az Igazgatótanács tagja, aki politikai szerepet vállal, azaz politikai szervezetben szerzett mandátumot, fizetett vagy fizetetlen politikai tisztséget tölt be a közigazgatásban, pártokban vagy más politikai szervezetekben, a pártok helyi vagy országos kampánystábjában dolgozik. Jelölésekor az illető személy szóban nyilatkozik összeférhetőségéről.

54.§ Az IT-tagság megszűnhet a mandátum lejártával, lemondással, elhalálozás esetén, vagy közgyűlési visszahívással.

 

C. Az elnök

55.§ Az elnök vezeti és képviseli az Egyesületet harmadik féllel szemben, és 4 évre választják meg,

– irányítja és felügyeli az Egyesület gazdálkodását

– felelős a Közgyűlés és az Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért

– megoldja a tagok, valamint az Igazgatótanács tagjai között felmerülő nézeteltéréseket, és bármilyen vitás szakmai kérdést, amely nem tartozik más testület hatáskörébe

– vezeti és szervezi az Igazgatótanács tevékenységét

– előkészíti és összehívja a Közgyűlés üléseit

– kezeli az Egyesület vagyonát

– kezeli az egyesület pénzét, felel a működéshez szükséges anyagi alapok előteremtéséért

56.§ Az elnök állítja össze az Egyesület költségvetését, és terjeszti elő a Közgyűlésnek jóváhagyás végett.

57. § Az elnök minden naptári év végén előterjeszti a Közgyűlésnek az Egyesület költségvetésének végrehajtását, bemutatja a pénzügyi mérleget, melyeket a Cenzori Bizottság jelentése egészít ki.

58. § Sürgős gondok megoldására az elnök ideiglenesen megbízhat egy tagot vagy harmadik felet, akit az Egyesület nevében és érdekében aláírási joggal ruházhat fel.

59. § Az Egyesületben a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, alkalmazza a személyzetet, és megvalósítja a bértárgyalást.

60. § Az elnök javadalmazásáról a Közgyűlés dönt.

61. § Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a Becsületbíróság ülésein.

62. § Az elnök két, négyéves mandátumra választható meg.

63. § Az elnök további feladatairól, valamint gazdasági és adminisztratív jogköréről az Egyesület működési szabályzata rendelkezik.

 

D. Az ügyvezető igazgató

64. § Az ügyvezető igazgatót a munkáltatói jogot gyakorló elnök nevezi ki és az Igazgatótanács erősíti meg, feladatait a Megbízólevél rögzíti, tevékenységében, döntéseiben a hatályos jogszabályok, az Egyesület Alapszabályzata, az elnök, a Közgyűlés, az Igazgatótanács határozatai, döntései az irányadóak.

 

E. Titkárnő

65.§ A titkárnő munkáját az elnök és az ügyvezető igazgató irányítja, felel valamennyi irat nyilvántartásáról, kitöltéséről és iktatásáról, valamint az iktatók vezetéséről, előkönyvelést végez. További konkrét feladatkörét a munkaköri leírás állapítja meg.

66.§ A könyvelőt a könyvelési törvény és annak alkalmazási szabályzata alapján, az Igazgatótanács beleegyezésével a munkáltatói jogot gyakorló elnök alkalmazza, feladatait szolgáltatási szerződés rögzíti.

 

G. Becsületbíróság

67.§ A Becsületbíróság a MÚRE tisztújító közgyűlése által a sajtóetikai panaszok elbírálására megválasztott, szaktekintélyekből álló, független etikai testülete.

68.§ A Becsületbíróság tagjai az Egyesületen belül más tisztséget nem tölthetnek be. A testület munkáját a Közgyűlés felügyeli.

69.§ A Becsületbíróság tagjai közül választ elnököt, alelnököt és titkárt, elnökét a Közgyűlés erősíti meg.

70. § A Becsületbíróság saját Működési szabályzat alapján működik, tevékenységének alapját a MÚRE Etikai kódexe képezi, ami tagjai számára kötelező magatartási szabályok foglalata, összhangban a nemzetközi újságírói érdekvédelmi szervezetek, valamint a társszervezetek vonatkozó normáival.

71. § A MÚRE etikai bizottságának eljáró testületei, a konkrét etikai ügyekben hozott döntéseiknél, mind alapfokon, mind a fellebbviteli eljárás során figyelembe veszik a Magyar Újságírók Etikai Együttműködési Testülete (MÚEET) helyébe lépett Média Önszabályozó Testületnek (MÖT) a sajtóetikára, a szakmai pontosságra, a személyiségi jogokra vonatkozó ajánlásait, ezzel is segítve a médiát abban, hogy megválaszolja a legitim panaszokat és korrigálja tévedéseit.

72. § A Becsületbíróság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatótanács ülésein.

 

VII. FEJEZET Az Egyesület tagsága

73. § Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, aki írásban kéri felvételét, és kijelenti, hogy egyetért a jelen Alapszabályzat előírásaival. A kérést az Igazgatótanács fogadja el, a kérelmező az egyesület számlájára vagy titkárságán befizeti az egy negyedévi tagsági díjat.

74. § Az egyesületi tagság elidegeníthetetlen, nem átruházható és nem örökölhető.

75. § Az Egyesület bármely tagja bármikor kiléphet az egyesületből, ha ezt az elhatározását írásban közli az Igazgatótanáccsal.

76. § Az egyesületi tagság megszűnik kizárás esetén vagy elhalálozással.

77. § A tagok jogai:

– részt vehet a szervezet gyűlésein és tevékenységeiben

– szabadon kifejtheti a véleményét, javaslatokat tehet az Egyesület tevékenységével, valamint az Igazgatótanács munkájával kapcsolatban

– észrevételeket fogalmazhat meg, és javaslatokat tehet az ellenőrző testületnek

– adományokkal, szponzorálással, pénzbeli vagy másfajta anyagi hozzájárulással növelheti az egyesület vagyonát

– szabadon szavazhat, választhat és megválasztható

– élvezi a tagsággal járó összes előnyöket.

78.§ A tagok kötelezettségei:

– tiszteletben tartja az Alapszabály, a Működési Szabályzat előírásait, az Etikai Kódex, a Közgyűlés és az Igazgatótanács határozatait, valamint a hatályos törvényeket

– határidőre fizeti a tagsági díjat

– együttműködik az Igazgatótanáccsal az egyesület céljainak megvalósítása érdekében

– lojalitás és megbízhatóság fűzi az egyesülethez, a vezetőséghez, az ellenőrző testülethez és a tagsághoz.

79.§ Jelen Alapszabály előírásainak megszegése és a kötelezettségek elmulasztása esetében az érintett tag, figyelmeztetéssel vagy a tagság 3-tól 6 hónapig terjedő felfüggesztésével szankcionálható. A figyelmeztetés az elnök joga, a felfüggesztésről az Igazgatótanács határoz. A kizárásról minden esetben a Közgyűlés dönt.

80. § A szankciók elleni óvást a hierarchikus rend szerint bírálják el. A fellebbezésről az Igazgatótanács dönt, az Igazgatótanács döntése elleni fellebbezés elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

81. § Az Egyesületből való kilépés vagy kizárás nem mentesíti a tagot a tagdíjfizetési kötelezettsége alól a tagság idejére, még akkor sem, ha tagságát meghatározott időre függesztették fel.

82. § A tagok az Egyesület, ennek vezető és ellenőrző szervei előtt felelnek az általuk az Alapszabályzat és a hatályos törvények tiszteletben tartásának elmulasztása miatt okozott károkért és az Igazgatótanács határozatban kötelezheti őket az anyagi kár megtérítésére. A tagok nem felelősek az Egyesület által felvett hitelekért.

 

VIII. FEJEZET A javak elosztása az egyesület feloszlása esetében

83.§ Ha az ASOCIAȚIA UNIUNEA JURNALIȘTILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA – UJMR – MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE – MÚRE működése bármilyen okból ellehetetlenedik, minden vagyona, anyagi és pénzügyi javai ugyanolyan cél és ugyanolyan tevékenység szolgálatába utalhatóak át, olyan magánjogi (civil) nemkormányzati egyesületnek vagy alapítványnak, amelyet a Cenzor javaslatára a törvénynek megfelelően a Közgyűlés megszavaz.

84.§ Az egyesület vagyonának felszámolását a 2000/26. KR. 61-72. cikkeinek, valamint a megbízás szabályainak megfelelően, a törvényes előírások szerint kinevezett felszámolóbiztos végzi. A felszámolóbiztost a törvény előírásainak megfelelően nevezik ki. A felszámolóbiztosnak kötelessége betartani minden törvényes előírást, kinevezésével megszűnik az IT megbizatása.

85.§ Az Egyesületnek csak a felszámolás befejezésével szűnik meg a tevékenysége.

 

IX. FEJEZET Zárórendelkezések

86. § Az Egyesület jogutódja az Erdélyi és Bánsági Magyar Újságírók Szervezetének, amelyet 1920-ban alapítottak kolozsvári székhellyel, és amelyet a kommunista diktatúra hatalomra jutásakor oszlattak fel. Az Egyesület és tagjai a romániai magyar nyelvű újságírás újjáélesztésére törekszenek, felhasználva minden törvényes eszközt a javak fölötti tulajdonjog visszaszerzésére is, amelyeket az állam bármilyen jogcímen vagy jogcím nélkül a régi egyesülettől elkobzott, továbbá az Egyesület következetesen harcol azon kárpótlásokért, amelyek a törvény értelmében az államosított ingóságokért és ingatlanokért járnak.

87.§ A jelen Alapszabályban szabályozatlan vagy elégtelenül szabályozott ügyeket, az Igazgatótanácsnak, az Egyesület célkitűzéseit kötelező módon értelmezve kell megoldania.

88.§ Az Egyesület más, hasonló célú és tevékenységi célú egyesülettel való egyesülése csak a Közgyűlés határozatával valósítható meg.

89.§ A MÚRE alapítója a Spectator Alapítványnak, melynek célja, hogy támogassa a romániai magyar média szereplőit, valamint az újságírókat, akik a romániai magyar írott és elektronikus médiákban közölnek, támogassa az újságírók felkészítésére, továbbképzésére hivatott oktatási rendszert, továbbá a kezdő újságírók és nyugdíjasok segélyezése, a MÚRE céljainak megfelelően.

 

A MÚRE 2022. március 12-i Közgyűlésén elfogadott dokumentum

Az Igazgatótanács 4 évre szóló személyi összetételét a 2022. október 8-i tisztújító Közgyűlés fogadta el.

 

A bíróságon bejegyzett román nyelvű változat elérhető itt.