STATUT

UNIUNEA JURNALIŞTILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA – UJMR

MAGYAR ÚJSÁGIRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE – MÚRE 

 

Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România acceptă următoarea definiţie a Corporaţiei de Autoreglementare Media, organ comun al uniunilor jurnaliştilor din Ungaria, România, Serbia, Ucraina: „Se consideră jurnalist persoana care prin canalele şi în cadrul genurilor gazetăreşti publică în mod regulat produsul său spiritual cu intenţia de a informa sau a influenţa publicul, ori, conform ocupaţiei sale, contribuie la publicarea acesteia. Se poate considera activitate jurnalistică participarea creativă la procesul de informare publică.” Conform acestei definiţii sunt consideraţi jurnaliști persoanele care participă în mod creativ la realizarea produselor de presă tipărită, electronică sau audio-vizuală.

 

CAP. I. Membrii fondatori

 1. AMBRUS ATTILA, cetățean român, 
 2. KARÁCSONYI SIGISMUND, cetățean român,  
 3. MÓZES EDITH, cetățean român,  
 4. VAJDA GYÖRGY, cetățean român.

 

CAP. II. Denumirea, forma juridică, sediul, și durata asociației

Art. 1. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările ulterioare s-a hotărât înființarea UNIUNEA JURNALIȘTILOR MAGHIAR DIN ROMÂNIA – UJMR: MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE-MÚRE 

Art. 2. Denumirea asociației este UNIUNEA JURNALIȘTILOR MAGHIAR DIN ROMÂNIA – UJMR: MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE

Art. 3. Sediul Asociației este în mun. Tg.-Mureș, str. Tușnad nr. 5 jud. Mureș, Romania 

Art. 4. Durata de funcționare a Asociației este pe termen nedeterminat. 

 

CAP. III. Patrimoniul Asociației

Art. 5. Patrimoniul inițial de fondare, respectiv activul patrimonial la data constituirii Asociației a fost de 5.000.000 ROL (500 RON), fiind format integral din aportul în numerar al asociaților. 

Art. 6. Patrimoniul asociației este format din bunurile și fondurile consemnate în bilanțul încheiat la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, iar sursele de finanțare ale asociației sunt:

– cotizaţii periodice ale membrilor, valoarea acestora fiind 3% din salariul minim brut pe economie 

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale 

– dividendele societăţii comerciale înfiinţate 

– venituri realizate din activităţi economice directe 

– sponsorizări ale persoanelor fizice, juridice, române sau străine

– donaţii (în lei sau în valută, precum şi în alte bunuri, mobile sau imobile, din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine) 

– încasări din reuniuni, simpozioane, expoziţii, colocvii, editări de cărţi şi alte asemenea activităţi organizate de Asociaţie 

– resurse provenind din participarea la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale 

– diverse alte surse conforme cu legislaţia în vigoare.

 Art. 7. Asociaţia va putea obţine resurse materiale de la bugetul de stat ori de la bugete locale şi fonduri guvernamentale, în concordanță cu prevederile art. 46 alin. 1 lit. f din OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. Asociaţia se gospodăreşte pe baza unui buget anual, ceea ce nu exclude planificarea proiectelor cu o durată multianuală.

 

CAP. IV. Scopul și activitățile Asociației

Art. 9. Scopul Asociaţiei este apărarea drepturilor, a libertăţii şi demnităţii profesionale a ziariştilor cât şi a libertăţii presei, în concordanţă cu documentele internaţionale şi legislaţia României.—

Art. 10.  Adunarea generală a Asociaţiei poate hotărî – în funcţie de necesităţi – înfiinţarea de agenţii, sucursale şi filiale, cu sau fără personalitate juridică, în ţară ori în străinătate. 

Art. 11. În mod accesoriu Asociaţia va putea înfiinţa unităţi economice, respectiv societăţi comerciale, ale căror obiect de activitate este în legătură directă cu scopul asociaţiei şi facilitează realizarea acestor scopuri, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art. 12. Asociaţia – cu respectarea dispoziţiilor legale române – poate adera la orice organizaţie profesională din România sau din străinătate, dacă aceasta contribuie la realizarea scopurilor pentru care a fost înfiinţată.

Art. 13. Asociaţia oferă cadrul necesar jurnaliştilor altor minorităţi din România sau din străinătate să-și desfăşoare activitatea în Asociaţie. 

Art. 14. Asociaţia poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, cu respectarea prevederilor art. 38-45 din OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 15. Printre activitățile Asociației un loc important ocupă asigurarea de:

– servicii de informare, formarea unei baze de date prin mijloace audio-video

– a unei biblioteci de specialitate bazată pe posibilităţile tehnice moderne

– promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase, a înţelegerii dintre minorităţi, respectiv între majoritate şi minorităţile din ţară

– promovarea toleranţei prin instrumente specifice asociaţiei. 

– pentru realizarea obiectivelor Asociaţia poate colabora cu voluntari în condiţiile Legii nr. 78/2014 

– colaborarea reciproc avantajoasă cu organele locale şi centrale ale puterii de stat, cu instituţii, ONG-uri, cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate având activitate similară

– organizarea de schimburi de experienţă, mese rotunde, expoziţii, concursuri, conferinţe, întâlniri, cursuri de perfecţionare

– editarea de publicaţii (ziare, reviste, cărţi, rapoarte de cercetare, anuare, etc.) despre procesele de dezvoltare a presei maghiare din România

– editarea de cărţi – cărţi de specialitate, respectiv literatură de popularizare a activităţilor complementare

– pregătirea şi instruirea în regim propriu şi în colaborare cu instituţii de învățământ şi centre de perfecţionare

–  asigurarea de servicii culturale, respectiv de sănătate şi agrement – în condiţii avantajoase –  pentru membrii săi

– alte activităţi care servesc realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Art. 16. Asociaţia poate desfăşura următoarele activităţi în baza art. 48 din OG nr. 26/2000:

* 5811 Activităţi de editare a cărţilor

* 5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

* 5813 Activităţi de editare a ziarelor

* 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

* 5819 Alte activităţi de editare

* 5911 Activități de producție cinematografică, video şi de programe de televiziune

* 5912 Activități post-producție cinematografică, video şi de programe de televiziune

* 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală

* 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

* 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiințe sociale şi umaniste

* 7312 Servicii

* 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

* 7420 Activităţi fotografice;

* 7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);

* 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

* 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

* 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

* 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

* 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

CAP. V. Organizarea, conducerea, controlul Asociației

Art. 17. Organele de conducere ale Asociației sunt:

– Adunarea Generală

– Consiliul Director

– Comisia de cenzori

 

 1. Adunarea Generală

Art. 18. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este ADUNAREA GENERALĂ, 

care realizează conducerea ei decizională, și se compune din totalitatea membrilor 

asociației.

 

 1. Consiliul Director

Art. 19. Consiliul Director este organul de executare și administrare al Asociației. —-

Art. 20. Consiliul Director este format din:

 

SZŰCS LÁSZLÓ, cetăţean român, președinte

FORRÓ LÁSZLÓ, cetăţean român, vicepreşedinte

SIMONFFY ECATERINA, cetăţean român, vicepreşedinte

RÁCZ ÉVA-MÁRIA, cetăţean român, membru

SARÁNY ORSOLYA, cetăţean român, membru

GYŐRFFY GÁBOR, cetăţean român, membru 

BARTHA CSABA, cetăţean român, membru

 

 1. Comisia de cenzori

Art. 21. Controlul Asociației se asigură de către Cenzor, ajutat de Comisia de Cenzori.

Art. 22. Comisia de Cenzori realizează supravegherea şi verificarea activităţii asociaţiei şi controlul financiar intern. 

Art. 23. Comisia de cenzori verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei, controlează contabilitatea, contabilitatea primară, verifică şi controlează bilanţul contabil, registrele, activitatea Consiliului Director, a preşedintelui, directorului executiv şi a secretarului, precum şi activitatea diferitelor organe ale Asociaţiei. 

Art. 24. Comisia de Cenzori va prezenta Adunării Generale Raportul Cenzorului, fără de care aceasta nu va putea aproba raportul Consiliului Director, respectiv al președintelui.

Art. 25. Preşedintele Comisiei de Cenzori (Cenzorul) poate participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director.

Art. 26. Cenzorul, membrii Comisiei de cenzori nu pot fi membrii sau rude cu membrii Consiliului Director, respectiv a membrilor organelor Asociaţiei.

Art. 27. Comisia de Cenzori sau membrii acestuia pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului lor de patru ani numai de către Adunarea Generală, pentru motive de incompatibilitate sau fapte care fac nedemnă calitatea de cenzor cu persoana acestuia. 

Art. 28. Funcţia de Cenzor, respectiv de membru în Comisia de Cenzori încetează de drept, ca urmare a demisiei, a decesului, ori pentru activităţi incompatibile, sau în caz de condamnare definitivă a membrului respectiv. 

Art. 29. Funcţia de Cenzor al Asociaţiei este îndeplinită de d-na HORVÁTH ANNAMÁRIA,  domiciliată în mun. Tg.-Mureş, Piața Memorandumului nr. 46, jud. Mureş, identificat prin C.I. seria MS nr. 845402/2014, CNP 2591116264399. 

 

CAP. VI. Atribuțiile organelor de conducere și de control 

 

 1. Adunarea Generală

Art. 30. La şedinţa Adunării Generale poate participa fiecare membru care şi-a achitat cotizaţia la zi. 

Art. 31. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare anuale, în termen de 90 de zile de la data încheierii anului calendaristic. 

Art. 32. Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedinte, ori în caz de împiedicare, de către vicepreşedintele desemnat de Consiliul Director. 

Art. 33. Adunarea Generală pentru alegeri se convoacă o dată la 4 (patru) ani, și alege președintele asociației, vicepreședinții, membrii consiliului director, al consiliului etic, și al comisiei de cenzori. 

Art. 34. Adunările Generale extraordinare se ţin ori de câte ori acest lucru este solicitat de 2/3 din membrii Consiliului Director sau de Cenzor, ori un număr de 1/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Art. 35. Adunările Generale ordinare se vor convoca cu cel puţin 30 zile înaintea datei preconizate, convocatorul cuprinzând locul, data şi ora fixată, cât şi ordinea de zi. 

Art. 36. Adunările Generale extraordinare se vor convoca cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data preconizată, cu respectarea dispoziţiilor privind convocarea Adunării Generale ordinare. 

Art. 37. În cazul refuzului de către Preşedinte, ori în caz de împiedicare a acestuia, iniţiatorii pot solicita vicepreședintelui ori decanului de vârstă al Consiliului Director sau președintele comisiei de cenzori, cât şi judecătoriei competente să delege un membru al Asociaţiei care să convoace şi să prezideze Adunarea Generală.

Procesul verbal şi hotărârile luate de Adunarea Generală se consemnează într-un registru special. 

Art. 38. Adunarea generală se conduce de un prezidiu format cel puţin din 3 persoane alese dintre participanţi, de către Adunarea Generală. 

Art. 39. Competențele Adunării Generale sunt:  

– stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei

–  aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei

– alege sau revocă Preşedintele Asociaţiei

– alege și revocă membrii Consiliului Director

– alege şi revocă Cenzorul Asociaţiei şi membrii Comisiei de cenzori

– acceptă demisiile demnitarilor Asociaţiei

– hotărăşte asupra înfiinţării de filiale, sucursale, reprezentanţe, puncte de lucru

– hotărăşte asupra modificării Statutului

– hotărăşte asupra înfiinţării de organe corporative, comisii şi altele

–  aprobă înființarea secţiilor de specialitate

– aprobă Codul Etic al Asociaţiei

– alege membrii Consiliului Etic

– hotărăște asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei

– stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare

– aprobă Regulamentul de funcţionare al Asociației întocmit de către Consiliul Director

–  hotărăşte asupra înfiinţării de societăţi comerciale ori despre participarea Asociaţiei la asemenea societăţi

– are drept de control asupra activităţii Consiliului Director şi a Comisiei de cenzori

– aprobă raportul, dările de seamă ale Preşedintelui şi ale Comisiei de Cenzori

– decide asupra schimbării sediului

– exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege ori de Statut

– decide asupra primirii şi excluderii membrilor

–  hotărăşte despre plângerile depuse împotriva deciziilor Consiliul Director

– stabileşte modalitatea de exercitare a votului în adunări, respectiv cu privire la cvorumul de participare cu care se iau hotărârile, dacă legea ori Statutul nu dispun altfel. 

Art. 40. Participanții la Adunările generale au drept de vot egal. 

Art. 41. Adunările Generale sunt legal constituite dacă la ele participă jumătate 1/2 plus unu din numărul total al membrilor. Dacă la prima convocare efectuată conform prevederilor Statutului acest număr nu poate fi atins, se va convoca o nouă adunare în termen de 7 zile de la data primei convocări, care se va ţine indiferent de numărul participanţilor. La a doua convocare pe ordinea de zi nu pot figura alte puncte, decât cele din convocatorul iniţial, ordinea de zi nu se poate modifica sau completa. 

Art. 42. În toate cazurile hotărârile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul de participanţi, cu excepţia acelor decizii, care necesită o majoritate de 2/3 conform Statutului. 

Art. 43. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 44. În situaţia în care Adunarea Generală trebuie să decidă asupra desfiinţării, dizolvării şi lichidării Asociaţiei, ori a fuziunii sau divizării, respectiv a afilierii sale la organizaţii profesionale şi federaţii, este necesar votul a 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi. Acest număr de vot este necesar şi în situaţia schimbării sau modificării scopului şi lărgirii obiectului de activitate a Asociaţiei. 

Art. 45. Hotărârile pot fi atacate în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, respectiv data Adunării Generale. 

 

 1. Consiliul Director

Art. 46. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

Art. 47. Consiliul Director își organizează activitatea prin Regulament intern, fiind ajutată în activitatea lui de comisii de specialitate. Programul acestora este aprobat de Consiliul Director, la propunerea membrilor secțiilor, cu indicarea surselor de finanțare, cuprinse apoi în bugetul Asociației. 

Art. 48. Comunitățile jurnaliștilor din teritoriu se pot constitui ca filiale ale Asociației în condițiile art. 13 din OG nr. 26/2000, activitatea acestora este coordonată de Consiliul Director. 

Art. 49 . Consiliul Director are cel puţin un membru sub 35 de ani, și este format din cel mult 7 membrii: preşedinte, doi vicepreşedinţi, şeful Comisiei de învăţământ şi trei reprezentanți regionali: Ţinutul Secuiesc (judeţele Brașov, Covasna, Harghita, Mureş), Partium – Transilvania interioară – (judeţele Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj), Diasporă – (Bucureşti, judeţele Bacău, Timiș, Arad, Maramureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bistriţa, Caraş-Severin). 

Art. 50. Consiliul Director aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei

– încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei

– aprobă primirea noilor membrii

– elaborează proiectul Regulamentului de funcţionare propriu şi al Asociaţiei, respectiv pe acesta din urmă îl prezintă Adunării Generale pentru aprobare

– în cazuri întemeiate poate modifica remuneraţia preşedintelui, care va fi confirmată de către următoarea Adunare Generală

– rezolvă contestaţiile membrilor; împuterniceşte membrii ori terţe persoane pentru a încheia acte juridice pe seama Asociaţiei

– trage la răspundere personalului de specialitate în legătură cu încălcările legislaţiei

– membrii Consiliului Director nu pot deţine funcţii de conducere în nici o instituţie publică care sprijină Asociaţia

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 51. Şedinţele Consiliului Director sunt convocate de către Preşedinte şi se consideră regulamentare, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membrii. 

Art. 52. Consiliul Director aprobă deciziile proprii cu majoritate simplă de voturi, în caz de balotaj votul preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia este decisiv.

Art. 53. Nu poate fi membru în Consiliului Director cel care îşi asumă un rol politic: adică a obţinut mandat într-o organizaţie politică, are funcţie politică cu sau renumerație în administraţia publică, în partide sau în alte organizaţii politice, îşi desfăşoară activitatea în echipele de campanie ale partidelor, pe plan local sau naţional. Cu ocazia candidaturii persoana în cauză va declara verbal dacă este sau nu incompatibilă.

Art. 54. Calitatea de membru în Consiliul Director încetează prin expirarea mandatului, prin demisie, deces, ori revocare de către Adunarea Generală. 

 

 1. Președinte

Art. 55. Președintele conduce și reprezintă Asociația  faţă de terţi, și este ales pe o perioadă de 4 ani,

– îndrumă şi veghează gestionarea Asociaţiei

– răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului Director

– rezolvă diferenţele de opinii dintre membrii Consiliului Director şi orice alte diferende privind probleme profesionale, care nu intră în atribuţiile altui organ al Asociaţiei

– conduce şi organizează activitatea Consiliului Director

– pregăteşte şi convoacă şedinţele Adunării Generale

– administrează patrimoniul Asociaţiei

– desfăşoară activităţile financiar-bancare, de casierie

– administrează fondurile băneşti ale Asociaţiei

– răspunde pentru crearea fondurilor materiale necesare funcţionării. 

Art. 56. Președintele întocmește bugetul Asociaţiei care este supus aprobării Adunării Generale. 

Art. 57. Preşedintele va prezenta bilanţul gestiunii la finele fiecărui an calendaristic, însoţit de raportul Comisiei de cenzori. 

Art. 58. Preşedintele poate delega temporar un membru sau o persoană terţă pentru rezolvarea problemelor urgente, pe care îl va investi  cu drept de semnătură în numele şi în interesul Asociaţiei. 

Art. 59. Preşedintele exercită dreptul angajatorului în raporturile cu salariaţii Asociaţiei, angajează şi negociază salariile.

Art. 60. Renumerația președintelui este stabilită de Adunarea Generală.

Art. 61. Preşedintele poate participa cu caracter consultativ la şedinţele Consiliului Etic.  

Art. 62. Preşedintele poate fi ales pentru cel mult două mandate de 4 ani. 

Art. 63. Celelalte atribuţii şi drepturi economice şi de administrare sunt stabilite în Regulamentul de funcţionare al Asociaţiei.

 

 1. Directorul executiv 

Art. 64. Directorul executiv este numit de Preşedintele care exercită dreptul angajatorului şi este confirmat de către Consiliul Director, atribuţiile sunt stabilite în Mandatul acestuia. Îşi desfăşoară activitatea, ia decizii în conformitate cu legislaţia în vigoare, Statutul Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale şi a Consiliului Director. 

 

 1. Secretarul 

Art. 65. Secretarul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea și îndrumarea Preşedintelui şi a Directorului Executiv, răspunde pentru evidenţa, întocmirea şi înregistrarea tuturor actelor şi ţinerea registrelor, efectuează contabilitatea primară. Celelalte atribuţii concrete sunt stabilite în Mandatul acestuia. 

 

 1. Contabilul 

Art. 66. Contabilul este angajat de către Preşedinte în conformitate cu Legea Contabilităţii şi a Normelor de aplicare ale acestuia. Preşedintele exercită dreptul angajatorului faţă de acesta, cu acordul Consiliului Director. Atribuţiile acestuia sunt stabilite prin Contractul de prestări servicii.

 

 1. Consiliul etic

Art. 67. Consiliul Etic se compune din persoane cu probitate profesională, aleşi de 

Adunarea Generală pentru analizarea plângerilor referitoare la probleme de etică de presă. 

Art. 68. Membrii Consiliului nu pot deţine alte funcţii în cadrul Asociaţiei. Activitatea Consiliului este supravegheată de către Adunarea Generală. 

Art. 69. Consiliul îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul, preşedintele ales este confirmat de către Adunarea Generală. 

Art. 70. Consiliul Etic funcţionează în baza Regulamentului propriu de funcţionare. Activitatea ei se bazează pe Codul Etic al Asociaţiei, care conţine regulile de conduită obligatorii pentru membrii Asociaţiei, în conformitate cu normele în vigoare ale organizaţiilor partenere şi ale asociaţiilor internaţionale de protecţie a intereselor jurnaliştilor.

Art. 71. Comisiile de lucru ale Consiliului Etic, în cursul deciziilor luate în cazuri etice concrete, atât la nivel de fond, cât şi la examinarea recursurilor, iau în considerare recomandările Consiliului de Autoreglementare Media privind etica de presă, exactitatea profesională, drepturile la personalitate, ajutând prin aceasta mass-media să dea răspunsuri la plângeri legitime şi să corecteze greşelile apărute în acest domeniu.

Art. 72. Preşedintele Consiliului Etic poate participa cu caracter consultativ la şedinţele Consiliului Director. 

 

CAP. VII. Membrii Asociației

Art. 73. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană juridică şi fizică care solicită acest lucru prin cerere scrisă şi dacă cel în cauză se declară de acord cu dispoziţiile prezentului Statut. Cererea va fi aprobată de Consiliul Director, iar solicitantul a achitat cotizaţia ce-i revine pe un trimestru.

Art. 74. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, nu poate fi transmisă la terţi şi nu poate trece la succesori. 

Art. 75. Membrul se poate retrage oricând din Asociaţie condiție fiind ca această hotărâre să fie comunicată în scris Consiliului Director.  

Art. 76. Calitatea de membru încetează, de asemenea, prin excludere ori deces. 

Art. 77. Drepturile membrilor: 

poate participa la şedinţele şi acţiunile Asociaţiei

– îşi poate exprima liber părerile şi poate face propuneri în orice problemă privind activitatea Asociaţiei, cât şi a membrilor Consiliului Director

– poate sesiza şi face propuneri organului de control, dacă este necesar

– poate contribui suplimentar, prin donaţii sau sponsorizări, în numerar sau în bunuri, la majorarea patrimoniului Asociaţiei

– poate vota conform voinţei sale, respectiv să aleagă şi să fie ales

–  poate beneficia de toate avantajele conferite de calitatea de membru. 

Art. 78. Obligaţiile membrilor: 

– respectă prevederile Statutul, Regulamentul de funcţionare, a Codul Etic, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director, cât şi legislaţia în vigoare

– achită integral şi la termen cotizaţia

– ocroteşte patrimoniul Asociaţiei

– colaborează cu Consiliul Director şi membrii acestuia în vederea realizării scopului Asociaţiei

– este loial, confidenţial faţă de Asociaţie, organele sale de conducere şi control, precum şi membrii ei. 

Art. 79. În cazul nerespectării obligaţiilor şi a încălcării prevederilor prezentului Statut, membrul în cauză poate fi sancţionat cu avertisment sau cu suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de 3 până la 6 luni, ori cu excludere. Avertismentul se aplică de către Preşedinte, iar suspendarea calităţii de membru de către Consiliul Director. În toate cazurile excluderea se pronunţă de Adunarea Generală. 

Art. 80. Contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate se soluţionează de organul ierarhic superior, iar rezolvarea plângerilor împotriva deciziilor luate de Consiliul Director cad în sarcina Adunării Generale. 

Art. 81. Retragerea sau excluderea membrului nu îl exonerează pe acesta de obligaţia achitării cotizaţiei pe tot timpul cât a fost membru, chiar dacă această calitate i-a fost suspendată pe o perioadă determinată. 

Art. 82. Membrii Asociaţiei răspund faţă de aceasta, respectiv faţă de organele sale de conducere şi de control, pentru pagubele cauzate şi pentru care sunt în culpă, ca urmare a nerespectării Statutului şi a legislaţiei în vigoare, putând fi obligaţi la plata despăgubirilor materiale prin hotărârea Consiliului Director. Membrii nu poartă răspundere pentru creditele Asociaţiei.

 

CAP. VIII. Dizolvarea și lichidarea

Art. 83. În situaţia în care funcţionarea Asociaţiei UNIUNEA JURNALIŞTILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA – UJMR – MAGYAR ÚJSÁGIRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE- MÚRE ar deveni imposibilă din orice motiv, toate bunurile, mijloacele materiale şi băneşti aflate în patrimoniul ei se transmit spre a deservi aceleaşi scopuri şi în cadrul unor activităţi identice, în favoarea unei asociaţii sau fundaţii de drept privat cu scop similar, neguvernamental, care se va stabili de către Adunarea Generală în condiţiile legii. 

Art. 84. Lichidarea patrimoniului asociaţiei se va face de lichidator în condiţiile prevăzute de art. 61-72 din OG nr. 26/2000. Lichidatorul se numeşte în condiţiile legii. Lichidatorul este obligat să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege. Prin numirea Lichidatorului încetează mandatul Consiliului Director. 

Art. 85. Asociaţia îşi încetează activitatea numai după finalizarea procedurii de lichidare. 

 

CAP. IX. Dispoziții finale

Art. 86. Asociaţia este succesor de drept al Organizaţiei Jurnaliştilor Maghiari Ardeleni şi Bănăţeni, înfiinţat în anul 1920 cu sediul la Cluj, şi dizolvat odată cu venirea la putere a dictaturii comuniste. Asociaţia şi membrii acesteia urmăresc revitalizarea activităţii jurnalistice de limba maghiară în România prin mijloace specifice, urmărind totodată şi redobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor preluate de stat, sub orice titlu, ori fără titlu, de la fosta asociaţie, precum şi obţinerea de despăgubiri, conform legii, cuvenite pentru bunurile mobile şi imobile naţionalizate. 

Art. 87. Problemele nereglementate ori insuficient reglementate prin prezentul Statut se vor soluţiona pe bază de interpretare obligatorie a Consiliului Director, conform scopului declarat al Asociaţiei. 

Art. 88. Fuziunea Asociaţiei cu o altă asociaţie având scop şi obiect de activitate similar se poate realiza doar prin hotărârea Adunării Generale. 

Art. 89. Asociaţia este fondator de drept al „Fundaţiei Spectator”, a cărei scop este sprijinirea actorilor mass-media maghiare din România, jurnaliştii care publică în mass-media scrisă şi electronică maghiară din România, sprijinirea sistemului de învăţământ al cărui scop este formarea, perfecţionarea profesională a jurnaliştilor. Scopul Fundaţiei este, de asemenea, ajutorarea jurnaliştilor debutanţi şi a jurnaliştilor pensionari, în conformitate cu scopurile UJMR.