A nyugdíjpótlék nem jár automatikusan mindenkinek, aki a sajtóban dolgozik, erre azok a MÚRE tagok jogosultak, akik megfelelnek a pótlék elnyerését rögzítő kritériumrendszernek. A nyugdíjpótlékot igényelni kell az egyesületünk honlapján elérhető segédanyagnak megfelelően.

A kritériumrendszer összeállításához mindenekelőtt szükséges meghatározni, kit tekint a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) újságírónak, mert alapvetően a nyugdíjpótlék rájuk vonatkozik. (83/2016-os törvény, megjelent a Hivatalos Közlöny 767./ 2016. 09. 30. számában).

 

I. Az újságírói tevékenység meghatározása

Alapszabályunk szerint a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete – MÚRE, magára és tagjaira vonatkozóan érvényesnek tekinti a Média Önszabályzó Testület meghatározását, amely szerint: „Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.”

E meghatározás értelmében újságírónak minősülnek a sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok, akiknek munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő, elhangzó, sugárzott minden tájékoztató tartalom. E meghatározás alapján, az írott sajtóból, a főállású újságíró mellett, nyugdíjpótlékra jogosult lehet például a korrektor, a szerkesztőségi titkár, tördelőszerkesztő, fotós, az audiovizuális médiumokból az operatőr, hangtechnikus is, aki hivatásszerűen közreműködik a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában.

 

II. Sajtórégiség

A nyugdíjpótlékért folyamodás első kritériuma a sajtórégiség.

  1. Főállású tagokra vonatkozóan

Az 50 százalékos nyugdíjpótlék megszerzéséhez a főállású folyamodónak igazolni kell, hogy

– legalább 15 évet dolgozott főállásban, a sajtóban.

Az igazolás módja lehet a munkakönyv ide vonatkozó oldalainak a munkaviszony időtartamára vonatkozó részleteket feltüntető másolata, igazolás a munkáltató kiadótól, szerződés, egyéb, a régiséget igazoló dokumentumok, például a Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőségen beszerezhető munkavállalói elektronikus nyilvántartás (REVISAL) vonatkozó igazolása is bizonyító erővel bír.

A felsoroltak mellett elfogadható minden olyan bizonylat, melyből egyértelműen megállapítható az igazolás tulajdonosának sajtós régisége.

  1. Külsős munkaszerződésű tagokra vonatkozóan

A nyugdíjpótlékra jogosító igazolás elnyeréséhez fontos, de nem kizárólagos jellegű szempont a főállásban végzett sajtómunka. Azok a külsős munkaszerződéssel dolgozó, rendszeresen publikáló MÚRE tagok, akik nem szerkesztőségekben dolgoztak, sajtóanyagokkal vagy ezek internetes linkjeivel bizonyíthatják folyamatos jelenlétüket az írott és audiovizuális médiában, ehhez kérjük részletes publikációs lista összeállítását, évenként az anyagok jellegének, terjedelmének függvényében legalább 10-25 publikációt, legalább húsz évre vonatkozóan. Ez esetben is bizonyító erejűek lehetnek a külsős szerződések másolatai is, ám hiányuk nem kizáró jellegű.

 

III. MÚRE-tagságra vonatkozó kritériumok

A nyugdíjpótlék jogosultság második alapfeltétele legkevesebb 5 év MÚRE tagság.

Az egyesületi tagság régisége nem megvásárolható, tehát aki egy évvel nyugdíjazása előtt nyer MÚRE tagságot, ha minden más feltételnek megfelel, leghamarabb négy évvel nyugdíjazása után kaphat 50 százalékos nyugdíjpótlékra feljogosító Igazolást. (Az egyesületi tagság régiségégének további kiszámolásánál a fenti példa az irányadó.)

Az a folyamodó, aki nevére kiállított régi tagsági könyvvel igazolni tudja, hogy korábban az egyesület tagja volt – abban az esetben is, ha a MÚRE archívumában erre vonatkozóan nincs hozzáférhető adat – és saját felelősségre kijelenti, hogy önhibáján kívül sodródott el az egyesülettől, írásban kérheti egyesületi tagságának visszaállítását, amiről egyéni elbírálás alapján, az elnök dönt.

A kérés pozitív elbírálása esetén – amiről a MÚRE titkársága az érintettet írásban értesíti – a folyamodó egy összegben 3 év tagsági díjat fizet be a MÚRE bankszámlájára (FIRST BANK Tg, MURES, cont: RO60 PIRB 2800 7022 3400 1000), vagy személyesen a MÚRE titkárságán teszi meg a befizetést (Marosvásárhely, Tusnád utca 5. szám).

Minden régi és új tagunk esetében szeretnénk, ha jelen lenne egyesületünk életében, időnként részt venne rendezvényeinken, megosztaná szakmai tapasztalatait, javaslatokat tenne, szerepet vállalna a döntéshozatalban. Az a tagunk, aki huzamosabb ideig, legalább egy mandátumig nem volt jelen az egyesület életében, nem vett részt egyetlen rendezvényen sem, egyetlen közgyűlésen sem gyakorolta alapszabályban rögzített egyesületi jogait, jelenléte a MÚRE életében hosszabb távon a tagdíj befizetésére korlátozódott, komoly mérlegelésre ad okot, hogy az érintett – bár rendelkezik a minimális 5 éves tagsági régiséggel – passzív tagként megkaphatja-e a nyugdíjpótlékra feljogosító Igazolást.

Elfogadható a passzív MÚRE tagság, ha az érintett távolmaradásának az egyesületi élettől egészségi okai vannak.

 

IV. Pályakép (szakmai önéletrajz)

A nyugdíjpótlékért folyamodó MÚRE-tag szakmai önéletrajzban kell igazolja, hogy megfelel a nyugdíjpótlék elnyeréséhez szükséges feltételeknek. Ezért a pályaképben a fő hangsúlynak nem a személyes adatokon, hanem a szakmaiságon kell lennie. Nem jelent hibát a szokásos önéletrajzi adatok (születés, lakhely, végzettség, munkahelyek stb.) sommás felsorolása, de a szakmai önéletrajzban a pályaképnek kell erőteljesen kirajzolódnia, meggyőző részletességgel bizonyítva, hogy a kérelmező mögött fajsúlyos szakmai múlt áll. Időrendi sorrendben kell feltüntetnie a folyamodó munkásságát, hogy hol, mikor, milyen munkakörben dolgozott, tényszerű mérleget vonva és tárgyilagosan értékelve egyben saját tevékenységét, amelyről, ha készült külső értékelés, ismertető anyag stb., az(ok) mindenképpen a pályakép része(i) kell hogy legyen(ek).

A pályakép szerves része a publikációs lista, reprezentatív sajtóanyagok megjelölésével, vagy azok internetes elérhetőségeivel.

 

V. Egységes tagdíjkötelezettség

A nyugdíjpótlék elnyerésével, az Igazgatótanács határozata értelmében, megszűnik a 70 év felettiekre vonatkozott tagdíjmentesség, továbbá a 65-70 év közötti nyugdíjasoknak az 50 százalékos tagdíjkedvezménye is. A nyugdíjpótlékot megszerzett MÚRE-tagoknak az elkövetkezőkben az éves tagdíjat egy összegben kell befizetniük, minden év február utolsó napjáig, az egyesület pénztárába, vagy az egyesület bankszámlájára kell átutalni.

Kérésre, indokolt esetben az elnök 50-100% közötti tagdíjfizetési kedvezményről, illetve mentességről dönthet.

Az 50 százalékos nyugdíjpótlék folyósítása csak addig tart, amíg az erre jogosult a MÚRE tagja marad. Amennyiben ezt a tagságot – bármilyen ok miatt, amelyért a MÚRE Alapszabálya a tagság elvesztését rendeli el – megszűnik, az érintett elveszíti a nyugdíjpótlékot is.

*

 

A nyugdíjpótlék-megítélés ügyintézésének menete

Az elnökhöz intézett kérést (letölthető a Nyugdíjpótlék kisokos fülről a Közhasznúság menüben a MÚRE weboldalról (www.mure.ro) a mindenkori MÚRE-elnök email címére kell elküldeni elektronikusan, és ugyanazt a kérést kell elküldeni a MÚRE titkárságára is regisztráció céljából.

A kérést a MÚRE elnöke továbbítja az Újságírói Minőséget Igazoló Bizottsághoz, amelynek tagja az elnök, az ügyvezető igazgató és az elnök felkérésére egy köztiszteletben álló MÚRE tag. A 2022-2026-os mandátumban a bizottság személyi összetétele: Szűcs László, Bögözi Attila, Sarány István.

Ennek a bizottságnak a feladata ellenőrizni, hogy a folyamodó a benyújtott dokumentumok alapján megfelel-e a kritériumrendszerbe foglaltaknak. Erre a bizottságnak legtöbb 15 napos időkeret áll rendelkezésére. Vizsgálódásainak eredményét a bizottság jegyzőkönyvbe rögzíti, amennyiben az eredmény pozitív elbírálású, a bizottság a jegyzőkönyvben a nyugdíjpótlék elnyerésére jogosító Igazolás kiállítását javasolja az elnöknek. Amennyiben az ellenőrzés nem eredményezett egyértelmű döntést, a bizottság az érintettől további dokumentumok elküldését kérheti.

A döntésről a tikárság 24 órán belül értesíti a folyamodót, akinek postai úton (vagy a kérelmező költségére gyorsfutárral) is elküldi a nyugdíjpótlékra feljogosító Igazolást, ami személyesen is átvehető a MÚRE titkárságán, munkanapokon 9-15 óra között.

A nyugdíjpótlék elnyeréséhez szükséges iratok a MÚRE honlapján, a Közhasznúság fülben a Nyugdíjpótlék kisokosból tölthetők le, ezek:

MÚRE kérvény (aláírva, eredeti), Pályakép (szakmai önéletrajz (aláírva, eredeti), Munkakönyv-másolat, ha van, illetve bármilyen sajtórégiséget igazoló okirat, Sajtólexikon szócikk, Adatvédelmi nyilatkozat (aláírva, eredeti).